Strona główna arrow Informacje podstawowe
 
 

Portal podatkowy

Informacje podstawowe PDF Drukuj E-mail
21 04 2009

Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku swoją działalność rozpoczął 1 stycznia 2004 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 19 listopada 2003 roku w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 209, poz. 2027).

PUS jest jednym z 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, które zostały powołane w całym kraju do obsługi tzw. "dużych podmiotów gospodarczych". Zgodnie ze swoją właściwością, wynikającą z ustawy o urzędach i izbach skarbowych, Podlaski Urząd Skarbowy obsługuje firmy o największym znaczeniu i potencjale gospodarczym z całego województwa podlaskiego. Jest ich już grubo ponad 400 (obejrzyj dane statystyczne), biorąc pod uwagę wszystkie kryteria po spełnieniu których przedsiębiorstwo staje się podatnikiem obsługiwanym przez PUS.

Podlaskim Urzędem Skarbowym w Białymstoku kieruje Naczelnik Urzędu, który jest organem podatkowym i egzekucyjnym. Podstawowym zadaniem Urzędu jest pomoc i wspieranie Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w zakresie:

 1. ustalania lub określania i poboru podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności, na podstawie odrębnych przepisów,
 2. nadawania numerów identyfikacji podatkowej, prowadzenia ewidencji podatników oraz aktualizacja danych o podatnikach,
 3. wykonywania kontroli podatkowej,
 4. wykonywania egzekucji administracyjnej należności pieniężnych,
 5. podziału i przekazywania, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami samorządów terytorialnych,
 6. wykonywania innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Do zadań Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku należy również:

 1. prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe i wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego,
 2. przyjmowanie formularzy podatkowych i identyfikacyjnych.

Specjalizacja urzędu ma sprawić, że obsługa największych firm będzie bardziej ujednolicona i dostosowana do sytuacji tych przedsiębiorstw i ich potrzeb. Podatnicy Podlaskiego Urzędu Skarbowego wpłacają bowiem do budżetu ponad 37 proc. wszystkich wpływów podatkowych województwa podlaskiego, w tym blisko 73 proc. wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i 48 proc. wpływów z tytułu podatku od towarów i usług (bardziej szczegółowe dane można obejrzeć z dziale Wpływy podatkowe. 

W związku z tym, że są to przedsiębiorstwa największe, sprawy z jakim zwracają się do urzędu mają najczęściej bardzo złożony charakter, wymagający od urzędników ponadprzeciętnej wiedzy. Dzięki utworzeniu tzw. dużych urzędów skarbowych pracownicy PUS mogą być „blisko” obsługiwanych przedsiębiorstw, rozpatrując ich sprawy w szerszym kontekście - branży czy dotychczasowej działalności. Ponadto, dzięki częstszym kontaktom z każdym z przedsiębiorstw, możliwa jest także skuteczniejsza pomoc urzędu w zgodnym z prawem wypełnianiu obowiązków podatkowych. Gwarantem wysokiego poziomu obsługi jest starannie dobrana kadra pracowników (47,5 etatu), którzy w swojej codziennej pracy dążą do świadczenia usług najwyższej jakości, na podstawie i w granicach prawa, spełniających jednocześnie potrzeby i oczekiwania klientów. Cele jakie Podlaski Urząd Skarbowy wyznaczył sobie w tym zakresie zapisane zostały w „Polityce jakości w Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku”, a także w Misji Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.

Osiągnięciu tego celu mają także służyć wdrożone w urzędzie: nowy model obsługi podatników oraz nowe formy komunikowania się urzędu z podatnikami . Nowe podejście polega między innymi na:

 • skoncentrowaniu obsługi wszystkich spraw podatkowych w jednej komórce organizacyjnej (patrz Struktura organizacyjna urzędu),
 • specjalizowaniu się pracowników w obsłudze tzw. klientów kluczowych, tj. podatników w branżach o największym znaczeniu dla gospodarki województwa podlaskiego, również pod względem kształtowania wpływów budżetowych. Zapewnia to bardziej sprawną, profesjonalną i kompleksową obsługę w wybranych sektorach gospodarki,
 • wyznaczeniu do obsługi każdego podatnika osoby kontaktowej, znanej mu z imienia i nazwiska.

Uwzględniając specyfikę firm, stanowiących grupy tzw. klientów kluczowych, wyodrębnione zostały następujące branże objęte specjalizacją:

 • rolno – spożywcza,
 • budowlana,
 • przemysłowa.

Urząd wdraża również program „Administracja skarbowa przyjazna przedsiębiorcy”, którego podstawową zasadą jest założenie, że najważniejszy w urzędzie jest podatnik i jego sprawa, którą pracownik, w miarę swoich kompetencji, powinien pomóc rozwiązać. Nowoczesne, przyjazne podejście nie zmienia jednak faktu, że Podlaski Urząd Skarbowy jest organem stanowczym i konsekwentnie egzekwującym, zgodnie z obowiązującym prawem, powinności wobec budżetu państwa, szczególnie ukierunkowującym swoje działania na podatników, którzy świadomie unikają płacenia podatków. Podatnicy uczciwi muszą mieć pewność, że ich konkurencyjna sytuacja na rynku nie jest gorsza przez to, że inne firmy unikają płacenia podatków, a urząd nie potrafi temu zapobiec.

Ostatnia zmiana ( 12 05 2009 )
 
Góra
Góra