Strona główna
 
 

Portal podatkowy

Zażalenie na postanowienie wydane w trakcie postępowania podatkowego PDF Drukuj E-mail
28 05 2005

PUS/Procedury/A/IV/2007

PODSTAWA PRAWNA: art. 236 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).
PRZEDMIOT SPRAWY

Wydanie postanowienia przez organ podatkowy wyższego stopnia w sprawie zażalenia wniesionego na postanowienie Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego wydane w toku postępowania podatkowego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY – INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
PO-IIREFERAT ORZECZNICTWA ORAZ EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI PODATNIKÓW
BIAŁYSTOK, ul. MŁYNOWA 21A
numer pokoju / numer telefonu
209 - I piętro      (85) 878-8712,  878-8714, 878-87-17
210 - I piętro      (85) 878-8713,  878-8715,  878-8716
113 - parter        (85) 878-8718
PP-IIIREFERAT POSTĘPOWAŃ PODATKOWYCH
BIAŁYSTOK, ul. MŁYNOWA 21A
numer pokoju / numer telefonu
206 - I piętro      (85) 878-8719
208 - I piętro      (85) 878-8710,  878-8711

E-VIWIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY D/S EGZEKUCJI
(w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych)
BIAŁYSTOK, ul. MŁYNOWA 21A
numer pokoju / numer telefonu
109    - parter      (85) 878-8739
109B - parter      (85) 878-8740
WARUNKI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zażalenie na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w toku postępowania podatkowego, przysługuje tylko wówczas, gdy przepisy Ordynacji podatkowej tak stanowią.

Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Warunkiem załatwienia sprawy jest wniesienie zażalenia (pobierz wzór) zawierającego zarzuty przeciw postanowieniu wydanemu w toku postępowania podatkowego – zgodnie z art.222, w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej.

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał skarżone postanowienie.

TERMIN ZŁOŻENIA

Zażalenie na postanowienie Urzędu Skarbowego wydane w toku postępowania podatkowego należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia wydanego przez ten organ – zgodnie z art. 236 § 2 Ordynacji podatkowej.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zażalenie wraz z aktami sprawy przekazuje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni Dyrektorowi Izby Skarbowej w Białymstoku, który rozpatrzy zażalenie przez wydanie postanowienia w tej sprawie.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednak organ podatkowy, który wydał postanowienie, może w uzasadnionych przypadkach, na wniosek strony, wstrzymać jego wykonanie.

Jeżeli Urząd Skarbowy uzna, że zażalenie wniesione przez podatnika zasługuję w całości na uwzględnienie, wydaje nowe postanowienie, którym uchyli lub zmieni zaskarżone postanowienie – zgodnie z art.226, w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku wydane w sprawie zażalenia wniesionego przez stronę postępowania na postanowienie organu podatkowego, służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Ostatnia zmiana ( 21 01 2008 )
 
Góra
Góra