Strona główna
 
 

Portal podatkowy

Stwierdzenie nadpłaty PDF Drukuj E-mail
28 05 2005

PUS/Procedury/A/II/2007

PODSTAWA PRAWNA: art. 75 § 1 i 2 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. xm.).
PRZEDMIOT SPRAWY
Rozstrzygnięcie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku, gdy:
 1. podatnik kwestionuje zasadność pobrania albo wysokość pobranego przez płatnika podatku,
 2. podatnik w zeznaniu rocznym – dla podatku dochodowego lub w deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy – dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych, wykazał zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek albo wykazał nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej,
 3. w pozostałych podatkach (VAT, PCC), podatnik wykazał zobowiązanie nienależne bądź w wysokości większej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek,
 4. podatnik, nie będąc obowiązany do złożenia zeznania (deklaracji), dokonał wpłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej,
 5. płatnik, w złożonej deklaracji, wykazał oraz wpłacił podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku albo wykazał oraz wpłacił podatek w wysokości większej od należnej,
 6. płatnik, nie będąc obowiązany do złożenia deklaracji, dokonał wpłaty podatku w wysokości większej od należnej.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY – INFORMACJA O POSTĘPIE ŚWIADCZONEJ USŁUGI
PO-IIREFERAT ORZECZNICTWA ORAZ EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI PODATNIKÓW
BIAŁYSTOK, ul. MŁYNOWA 21A
numer pokoju / numer telefonu
209 - I piętro      (85) 878-8712,  878-8714,  878-8717
210 - I piętro      (85) 878-8713,  878-8715,  878-8716

WARUNKI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Warunkiem załatwienia sprawy jest wniesienie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku. (pobierz wzór)

W przypadkach wymienionych w punkcie 1. lit. b, c, e podatnik lub płatnik równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty składa skorygowane zeznanie (deklarację) wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Uprawnienie do korekty zeznania lub deklaracji nie przysługuje w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w okresie pomiędzy zakończeniem kontroli a wszczęciem postępowania podatkowego.

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy: nazwa podatnika, adres siedziby, NIP,
 • wskazanie adresata (urzędu skarbowego, do którego kierowane jest zapytanie),
 • treść żądania,
 • uzasadnienie wniosku ze wskazaniem okoliczności związanych z powstaniem nadpłaty,
 • podpis wnioskodawcy (osoby wyznaczonej do reprezentowania podatnika lub płatnika).

W przypadku wykazania zaniżonej kwoty zwrotu różnicy VAT podatnik składa tylko deklarację korygującą (bez wniosku), jednakże wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Korekta deklaracji za dany okres rozliczeniowy na skutek zwiększenia podatku naliczonego (obniżającego podatek należny), nie może być dokonana później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym podatnik nabył prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją), bez wydawania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty, zgodnie z art. 75 § 4 i 77 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej.

Odmowa stwierdzenia nadpłaty lub stwierdzenie nadpłaty w wysokości innej niż żądana następuje w formie decyzji.

W pozostałych przypadkach organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość nadpłaty lub odmawia jej stwierdzenia. Zwrotu nadpłaty Urząd Skarbowy dokonuje w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji, zgodnie z art. 74a, art. 77 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Załatwienie sprawy powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚRODKI ZASKARŻENIA

Od decyzji Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku, za pośrednictwem Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ostatnia zmiana ( 21 01 2008 )
 
Góra
Góra